Постанови Кабінету Міністрів України

1

Постанова Кабінет Міністрів України
від 29 лютого 1996 року № 269

Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення

2

Постанова Кабінет Міністрів України
 від 12 червня 1996 року № 640

Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних

3

Постанова Кабінет Міністрів України
від 11вересня 1996 року № 1100

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується

4

Постанова Кабінет Міністрів України
від 26 вересня 1997 року № 1069

Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України

5

Постанова Кабінет Міністрів України
від 5 вересня 2007 року № 1103

Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання

6

Постанова Кабінет Міністрів України
від 7 жовтня 2009 року № 1137

Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства

7 Постанова Кабінет Міністрів України
від 9 листопада 2011 року № 1147

Про затвердження Технічного регламенту прогулянкових суден

8

Постанова Кабінет Міністрів України
від 29 лютого 2012 року № 155

Деякі питання заходження іноземних невійськових суден до річкових портів України

9

Постанова Кабінет Міністрів України
від 14 листопада 2012 року № 1037

Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

10 Постанова Кабінет Міністрів України
від 11 листопада 2013 року № 494
Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту

11

Постанова Кабінет Міністрів України
від 24 липня 2013 року № 670

Про затвердження Порядку надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність

12

Постанова Кабінет Міністрів України
від 24 липня 2013 року № 926

Про затвердження Порядку участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф),придбанні,утриманні обладнання,пристроїв та механізмів,відшкодуванні витрат на ліквідації аварій на території та акваторії морського порту

13

Постанова Кабінет Міністрів України
від 26 листопада 2014 року № 668

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступень ризику від провадження господарської діяльності у сфері безпеки на морському та річковому транспорті і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду(контролю) Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті

14

Постанова Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 року № 442

Про оптимізацію центральних органів виконавчої влади

15

 Постанова Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2015 року  № 103

Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті

16  Постанова Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1186 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

17

Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 року № 1378-р

Питання Державної служби з безпеки на транспорті

18 Постанова Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 року  № 1194
Про затвердження Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту
19 Постанова Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2018 року  № 55
Деякі питання документування управлінської діяльності

 / Законодавство / Постанова Кабінет Міністрів України / ...


Назад